آيين نامه دانشجوي نمونه  
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی -کوریکولوم جدید  

قوانین دوره کارورزی

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه دانشجویان اتباع غیر ایرانی
دستور العمل اجرائي امتحان جامع علوم پايه پزشكي ، داروسازي، دندانپزشكي و پيش كارورزي
استانداردها و راهنمای مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی
راهنمای آزمون صلاحیت بالینی1400
مستندات آزمون صلاحیت بالینی 
فرآیند اعلام نمرات دانشجو
فرآیند مکاتبات خارج از کشور فارغ التحصیلان
فرآیند آزمون پایان ترم
فرآیند آزمون صلاحیت بالینی
آیین نامه حضور و غیاب 
شرح وظایف کارورزان 
شرح وظایف کارآموزان 
آیین نامه  دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 
در خصوص امکان تحصیل هم زمان در رشته (MBA)
آیین نامه جدید استعداد درخشان
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته(
آیین نامه استعداد درخشان 
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه
آیین نامه پذیرش دانشجو برای دکترای عمومی/دکترای تخصصی داروسازی
آئین نامه ارزیابی صلاحیت بالینی پایان کارورزی دوره دکترای پزشکی عمومی(94)
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی -کوریکولوم قدیم
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه سال 91
آیین نامه  کمیسیون موارد خاص
آیین نامه کار دانشجویی
آیین نامه استعدادهای درخشان
آئین نامه استاد مشاور
آئین نامه کمیته های منطقه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
آیین نامه تحصیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0