در عصر حاضر توسعه کمی و کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی بدون تردید از تاثیر گذارترین عوامل در توسعه علمی و پژوهشی کشور است و راهبرد توسعه این دوره ها طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه به طور جدی دنبال شده است و در برنامه چهارم توسعه نیز این گسترش تداوم داشته و بر اساس خط مشی تعیین شده قرار است تا 30% ظر فیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی به مقاطع تحصیلات تکمیلی اختصاص یابد. در فرایند راهبردی موجود می توان به این مهم اشاره داشت که دوره های یاد شده کانون تلاقی و فصل مشترک آموزش و پژوهش در عالی ترین سطح خود بوده و در واقع بیشترین جذب و به کارگیری علم و فن آوری از جوامع پیشرفته تر از طریق این مقاطع امکان پذیر است که به روز نمودن علوم مختلف در دانشگاهها و همچنین جذب چهره های مستعد در زمینه های مختلف علمی را به دنبال داشته و در نهایت امر با ارتقاء سطح دانشگاههای کشور از یک محیط مصرف کننده علم به محیط مولد آن بدل می شود. کوتاه سخن اینکه امر پژوهش و نوآوری در دانشگاهها با تکوین و راه اندازی رشته های جدید در تحصیلات تکمیلی نهادینه شده و ابعاد آن رو به گسترش است. در پایان امید است با شرایط به وجود آمده در زمینه گسترش کمی و کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها در قالب چشم انداز 20 ساله کشور با هماهنگی و پیشگیری از موازی کاری و هرز رفتن توانمندی ها،نظاره گر افقی روشن در زمینه ارتقاء علمی،پژوهشی و فرهنگی در ایران اسلامی باشیم.

    تاریخچه رشته های تخصصی پزشکی


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0