نام و نام خانوادگی : راضيه قرباندوست


رشته تحصیلی: دكتراي مديريت آموزشي


شماره تماس :  33336001-3113 

  
پست الکترونیک : 


شرح وظایف


نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول- انتهاي راهرو سمت راست

 

نظام نامه مديريت دانش

ثبت نام درسايت


جشنواره  نهايي

راهنماي استفاده از نرم افزار 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0