نام و نام خانوادگی :  دکتر ونوس چگینی

محل تحصیل : 

رشته تحصیلی : 

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه پژوهان

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه علم سنجی

 شرح وظایف

پست الکترونیک:  

 ساعات ملاقات با دانشجویان:  

شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 33336001-3103

پست الکترونیک دفترریاست:    Qmsd@qums.ac.ir

فرم درخواست ملاقات  معاون آموزشی دانشکده

پیگیری درخواست ملاقات

نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی -طبقه اول

 

 

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0