نام و نام خانوادگی : سعید عمویی

محل تحصیل : 

رشته تحصیلی : کارشناسی حقوق

 شرح وظایف

پست الکترونیک:  

پست الکترونیک دفترمعاونت :    Qmsa@qums.ac.ir

نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید  بابایی- طبقه دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0