نام شورا تصمیمات
آموزشی تصمیم گیری در خصوص دانشجویان ،گروهها آموزشی ،برنامه های آموزشی،...
پژوهشی در مورد پایان نامه های دستیاری، پایان نامه های دانشجویی ، طرح های تحقیقاتی و نامه های مهمی که باید درمورد آنها تصمیماتی اتخاذ شود
نقل و انتقالات بررسی و تصمیم گیری درخواستهای انتقالی ،جابجایی و میهمانی دانشجویان
ترفیع پایه بررسی مدارک آموزشی ،پژوهشی و اجرایی و محاسبه امتیاز و تصمیم گیری در خصوص ترفیع پایه سالیانه 
تحول اداری بررسی فرایندهای اداری و تشخیص نقاط چالش برانگیز
اصلاح فرایندها بر اساس مشکلات به وجود آمده در این عملکرد
تدوین استراتژیها و راه اندازی سیستم های نوین به خصوص نرم افزارهای جدید اداری
جذب اعضای هیات علمی بررسی تقاضای بورس ،تعهد خدمت
تحصیلات تکمیلی
علوم پایه / تخصصی
تاسیس رشته های جدید کارشناسی ارشد و بالینی
- برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد سنجش وزارت بهداشت
- برگزاری آزمون ارتقاءدستیاری و درون بخشی
- انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دستیاری از بدو ثبت   نام و پذیرش تا فراغت از تحصیل
- انجام کلیه امور مربوط به اطلاعات به سیستم سماء اپراتوری،بایگانی،امتحانات و.... به طور مستقل در واحد
ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی انتخاب اعضای هیات علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه را عهده می باشد. 
شورای مشارکت اخد و بررسی و تصمیم گیری در رابطه با پیشنهادات کارکنان  دادن امتیاز مربوطه و ارسال به نظام مشارکت دانشکده

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0