نام و نام خانوادگی : خانم عذرا نيارند
رشته تحصیلی : ديپلم
شماره تماس :  33336001-3119    
پست الکترونیک روابط عمومی:medicine_pr@qums.ac.ir
شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول 
 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0