چشم انداز 
  معاونت پژوهشي  دانشكده پزشكي در نظر دارد از طريق همكاري و حمايت  از انجام پژوهشهاي كاربردي ضمن برطرف نمودن مشكلات و نيازهاي پژوهشي بر اساس الويت هاي استاني منطقه اي گام مؤثري را در ارتقاء كيفيت آن برداشته و زمينه توليد و انتقال دانش مربوطه به اين حوزه را طي سالهاي آتي ارتقاء بخشد.

  رسالت
  مركز معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي رسالت اصلي خود  را ارتقاء كيفي سطح پژوهشي در دانشكده پزشكي مي داند كه از طريق فعاليت هاي برنامه ريزي شده، حمايت، هدايت و انجام پژوهشهاي كاربردي تحقق مي يابد. به همين دليل اين مركز در صدد سياست گذاري و مديريت در زمينه هاي مختلف از جمله توسعه ساختار پژوهش ، تأمين نيروي انساني پژوهشگر جهت انجام پژوهش و بهره برداري مناسب از نتايج پژوهشهاي انجام شده با تأكيد بر تأمين نيازهاي اشتغالي و منطقه اي و ارتقاء كيفيت پژوهش در همه سطوح در دانشكده مي باشد.

  هدف
  ارتقاء سطح كيفي پژوهش و يادگيري آن در دوره هاي مختلف آموزشي دانشكده پزشكي به منظور ارائه بهترين كيفيت خدمات پژوهشي و نهايتا ارائه پاسخ به نيازهاي سلامت جامعه از طريق :
  1)سعي در گسترش فرهنگ پژوهش براي دانشجويان و دستياران
  2)تحول در برنامه هاي پژوهشي در سطوح مختلف دانشكده بر اساس فرصت ها و امكانات فن آوري نوين و استفاده از نتايج حاصل از تحقيقات
  3)هدفمندكردن تحقيقات
  4)كمك به تقويت كمي و كيفي پژوهشهاي كاربردي
  5)گسترش دسترسي به خدمات online و سوق تدريجي امور پژوهشي پايان نامه هاي دانشجويي و دستياري به فرم online


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0