نام و نام خانوادگی : ناهید ذوالقدر
رشته تحصیلی: 
شماره تماس :  33336001-3122  
پست الکترونیک دفتر ریاست:Qmsd@qums.ac.ir 
 شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول انتهای راهرو سمت راست

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0