رئیس اعضاء صورتجلسات زمان تصمیمات
دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی دکتر زهره  يزدي معاون آموزشی علوم پایه دانشکده
دکتر ونوس چگینی معاون آموزشی بالینی دانشکده
دکتر حسين پيري معاون پژوهشی دانشکده
آقاي ابراهيم ساريچلو معاون فرهنگی دانشکده 
آقای سعید عمویی معاون اداری و مالی دانشکده
دكتر فائزه محمدي مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده
دکتر بابک رحمانی مسئول امور هیات علمی دانشکده
خانم زهرا سادات باقی مسئول اداره آموزش
 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0